ادعای جالب اشتیلیکه در فرودگاه اینچئون/ یک روز هم نوبت شکست ایران می رسد!

ادعای جالب اشتیلیکه در فرودگاه اینچئون/ یک روز هم نوبت شکست ایران می رسد!
سرمربی آلمانی کره ای ها با علم به این موضوع که باید خود را آماده انتقادات ویرانگر رسانه های این کشور کند با لشگر شکست خورده تیمش به اینچئون بازگشت.

ادعای جالب اشتیلیکه در فرودگاه اینچئون/ یک روز هم نوبت شکست ایران می رسد!

سرمربی آلمانی کره ای ها با علم به این موضوع که باید خود را آماده انتقادات ویرانگر رسانه های این کشور کند با لشگر شکست خورده تیمش به اینچئون بازگشت.
ادعای جالب اشتیلیکه در فرودگاه اینچئون/ یک روز هم نوبت شکست ایران می رسد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author