ادعای اکیپ/ گریزمان در مسیر خروج از اتلتیکو مادرید؟

ادعای اکیپ/ گریزمان در مسیر خروج از اتلتیکو مادرید؟
نشریه اکیپ فرانسه مدعی شده است که آنتوان گریزمان، ستاره اتلتیکو مادرید، با مدیر برنامه هایش فسخ قرارداد کرده و احتمال جدائیش از اتلتیکو در سال آینده نیز قوت گرفته است.

ادعای اکیپ/ گریزمان در مسیر خروج از اتلتیکو مادرید؟

نشریه اکیپ فرانسه مدعی شده است که آنتوان گریزمان، ستاره اتلتیکو مادرید، با مدیر برنامه هایش فسخ قرارداد کرده و احتمال جدائیش از اتلتیکو در سال آینده نیز قوت گرفته است.
ادعای اکیپ/ گریزمان در مسیر خروج از اتلتیکو مادرید؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author