ادای احترام کارلوس کروش به دور خبرنگار فقید ورزشی

کروش می گوید از دست دادن دو نفر از بچه های رسانه آسان نبود.

بازی آزاد

سپهر نیوز

label, , , , , , , , ,

About the author