ادامه روند کاهش بهای نفت در بازار آسیا

ادامه روند کاهش بهای نفت در بازار آسیا
روند کاهش بهای نفت ، به علت تداوم نگرانی‌ها در مورد فراوانی عرضه ادامه یافت.
۱۴:۰۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


ادامه روند کاهش بهای نفت در بازار آسیا

روند کاهش بهای نفت ، به علت تداوم نگرانی‌ها در مورد فراوانی عرضه ادامه یافت.
۱۴:۰۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


ادامه روند کاهش بهای نفت در بازار آسیا

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author