اخرین وضعیت عالیشاه (عکس)

اخرین وضعیت عالیشاه (عکس)
امید عالیشاه در دیدار تدارکاتى برابر سایپا بار دیگر دچار مصدومیت شد.

اخرین وضعیت عالیشاه (عکس)

امید عالیشاه در دیدار تدارکاتى برابر سایپا بار دیگر دچار مصدومیت شد.
اخرین وضعیت عالیشاه (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author