اخراج مهاجران در دستور کار اروپا

اخراج مهاجران در دستور کار اروپا
وزیر کشور ایتالیا، اخراج فوری آوارگان بدون مدرک شناسایی را خواستار شد.
۲۳:۴۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


اخراج مهاجران در دستور کار اروپا

وزیر کشور ایتالیا، اخراج فوری آوارگان بدون مدرک شناسایی را خواستار شد.
۲۳:۴۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


اخراج مهاجران در دستور کار اروپا

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author