اختلاف نظر وزارت کشور و شورای نگهبان درباره ابطال آرا نامزد اصفهانی

اختلاف نظر وزارت کشور و شورای نگهبان درباره ابطال آرا نامزد اصفهانی
سخنگوی وزارت کشور گفت: برداشت وزارت کشور درباره ابطال آرای منتخب سوم اصفهان با شورای نگهبان متفاوت است!
۱۲:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


اختلاف نظر وزارت کشور و شورای نگهبان درباره ابطال آرا نامزد اصفهانی

سخنگوی وزارت کشور گفت: برداشت وزارت کشور درباره ابطال آرای منتخب سوم اصفهان با شورای نگهبان متفاوت است!
۱۲:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


اختلاف نظر وزارت کشور و شورای نگهبان درباره ابطال آرا نامزد اصفهانی

عکس های جدید

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author