اخبار ۲۰، جمعه ۷ خرداد ۹۵

اخبار ۲۰، جمعه ۷ خرداد ۹۵
نماز جمعه تهران/ جایزه تلاش به پزشک ایرانی/ اقتصاد عربستان را در سراشیب سقوط/ تحریم های روسیه/ اعتصاب ریلی در بلژیک/ جشنواره تئاتر تیرنگ از جمله خبرهای ۲۰ جمعه هفتم خرداد است.
۲۲:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


اخبار ۲۰، جمعه ۷ خرداد ۹۵

نماز جمعه تهران/ جایزه تلاش به پزشک ایرانی/ اقتصاد عربستان را در سراشیب سقوط/ تحریم های روسیه/ اعتصاب ریلی در بلژیک/ جشنواره تئاتر تیرنگ از جمله خبرهای ۲۰ جمعه هفتم خرداد است.
۲۲:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


اخبار ۲۰، جمعه ۷ خرداد ۹۵

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author