اخبار مشروح ۱۹, سه شنبه ۱۰ فرودین ۹۵

اخبار مشروح ۱۹, سه شنبه ۱۰ فرودین ۹۵
موافقت رهبر انقلاب با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات جمعی از محکومان/ وین اتریش ؛ مقصد رئیس جمهور در دور جدید سفر به اروپا/ پایان هواپیماربایی در قبرس / جدیدترین بازرسی گشت تعزیرات/ وضع محورهای منتهی به خراسان رضوی از جمله خبرها در اخبار مشروح ۱۹ در دهم فروردین ۹۵ است.
۲۰:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


اخبار مشروح ۱۹, سه شنبه ۱۰ فرودین ۹۵

موافقت رهبر انقلاب با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات جمعی از محکومان/ وین اتریش ؛ مقصد رئیس جمهور در دور جدید سفر به اروپا/ پایان هواپیماربایی در قبرس / جدیدترین بازرسی گشت تعزیرات/ وضع محورهای منتهی به خراسان رضوی از جمله خبرها در اخبار مشروح ۱۹ در دهم فروردین ۹۵ است.
۲۰:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


اخبار مشروح ۱۹, سه شنبه ۱۰ فرودین ۹۵

world press news

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author