احسان روزبهانی:در المپیک طوری مشت می زنم که کسی نتواند حقم را بخورد!/ مردم برایم دعا کنند

احسان روزبهانی:در المپیک طوری مشت می زنم که کسی نتواند حقم را بخورد!/ مردم برایم دعا کنند
تنها نماینده ایران در رشته بوکس می گوید می خواهد آنقدر خوب مبارزه کند که وقتی به ایران برگشت دلش برای لحظاتی که از دست داده نسوزد.

احسان روزبهانی:در المپیک طوری مشت می زنم که کسی نتواند حقم را بخورد!/ مردم برایم دعا کنند

تنها نماینده ایران در رشته بوکس می گوید می خواهد آنقدر خوب مبارزه کند که وقتی به ایران برگشت دلش برای لحظاتی که از دست داده نسوزد.
احسان روزبهانی:در المپیک طوری مشت می زنم که کسی نتواند حقم را بخورد!/ مردم برایم دعا کنند

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author