اتفاقی عجیب در بازی استقلال – سیاه‌جامگان/داور را نشناختند و او را به ورزشگاه راه ندادند!

اتفاقی عجیب در بازی استقلال – سیاه‌جامگان/داور را نشناختند و او را به ورزشگاه راه ندادند!
در اتفاقی عجیب مسئولان برگزار کننده مسابقه از ورود داور بازی استقلال و سیاه جامگان به ورزشگاه خودداری کردند.

اتفاقی عجیب در بازی استقلال – سیاه‌جامگان/داور را نشناختند و او را به ورزشگاه راه ندادند!

در اتفاقی عجیب مسئولان برگزار کننده مسابقه از ورود داور بازی استقلال و سیاه جامگان به ورزشگاه خودداری کردند.
اتفاقی عجیب در بازی استقلال – سیاه‌جامگان/داور را نشناختند و او را به ورزشگاه راه ندادند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author