اتریش: ترکیه هرگز اروپایی نخواهد شد

اتریش: ترکیه هرگز اروپایی نخواهد شد
معاون صدراعظم اتریش در گفتگویی اظهار داشت که ترکیه هرگز اروپایی نمی شود.
۱۷:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


اتریش: ترکیه هرگز اروپایی نخواهد شد

معاون صدراعظم اتریش در گفتگویی اظهار داشت که ترکیه هرگز اروپایی نمی شود.
۱۷:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


اتریش: ترکیه هرگز اروپایی نخواهد شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author