ابقای دو ایرانی درکنفدراسیون سپک تاکرای آسیا

ابقای دو ایرانی درکنفدراسیون سپک تاکرای آسیا
انتخابات کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا در تایلند برگزار شد که در آن سه نماینده ایران در پست های خود ابقا شدند.

ابقای دو ایرانی درکنفدراسیون سپک تاکرای آسیا

انتخابات کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا در تایلند برگزار شد که در آن سه نماینده ایران در پست های خود ابقا شدند.
ابقای دو ایرانی درکنفدراسیون سپک تاکرای آسیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author