آیین‌نامه جذب و استخدام قهرمانان ابلاغ شد

آیین‌نامه جذب و استخدام قهرمانان ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.
۲۰:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


آیین‌نامه جذب و استخدام قهرمانان ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.
۲۰:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


آیین‌نامه جذب و استخدام قهرمانان ابلاغ شد

مد روز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author