آیت الله خاتمی: حجی می خواهیم که کرامت ایرانیان در آن رعایت شود

آیت الله خاتمی: حجی می خواهیم که کرامت ایرانیان در آن رعایت شود
خطیب نماز جمعه تهران:حکام سعودی برای حج ایرانیان سنگ اندازی می کنند.
۱۸:۴۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


آیت الله خاتمی: حجی می خواهیم که کرامت ایرانیان در آن رعایت شود

خطیب نماز جمعه تهران:حکام سعودی برای حج ایرانیان سنگ اندازی می کنند.
۱۸:۴۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


آیت الله خاتمی: حجی می خواهیم که کرامت ایرانیان در آن رعایت شود

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author