آیا گواردیولا ناجی فوتبال انگلیس در اروپا می‌شود؟

آیا گواردیولا ناجی فوتبال انگلیس در اروپا می‌شود؟
تماشاگران‌امروز نوشت:پپ گواردیولا با من سیتی در اروپا به دنبال شکستن یک طلسم است.

آیا گواردیولا ناجی فوتبال انگلیس در اروپا می‌شود؟

تماشاگران‌امروز نوشت:پپ گواردیولا با من سیتی در اروپا به دنبال شکستن یک طلسم است.
آیا گواردیولا ناجی فوتبال انگلیس در اروپا می‌شود؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author