آیا پدرآبی‌ها مهمترین درس زندگی را به شاهین می‌دهد؟

آیا پدرآبی‌ها مهمترین درس زندگی را به شاهین می‌دهد؟
شاهین بیانی که روزهای سختی را بعد از فوتبال سپری کرده از منصور پورحیدری خواسته باز به او درس بدهد.

آیا پدرآبی‌ها مهمترین درس زندگی را به شاهین می‌دهد؟

شاهین بیانی که روزهای سختی را بعد از فوتبال سپری کرده از منصور پورحیدری خواسته باز به او درس بدهد.
آیا پدرآبی‌ها مهمترین درس زندگی را به شاهین می‌دهد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author