آیا شرایط استقلال بحرانی است ؟

آیا شرایط استقلال بحرانی است ؟
با شکست استقلال مقابل استقلال‌خوزستان عده‌ای بر این گمان‌اند که این تیم وارد حاشیه شده است و راه فرار از این شرایط بسیار سخت است.

آیا شرایط استقلال بحرانی است ؟

با شکست استقلال مقابل استقلال‌خوزستان عده‌ای بر این گمان‌اند که این تیم وارد حاشیه شده است و راه فرار از این شرایط بسیار سخت است.
آیا شرایط استقلال بحرانی است ؟

ایرانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author