آمریکایی ها نمی خواهند دولت و نظام ما قدرتمند باشد

آمریکایی ها نمی خواهند دولت و نظام ما قدرتمند باشد
وزیر دفاع تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود از همه ابزارهای در اختیار بر مبنای منافع ملی خود اقدام خواهد کرد.
۲۲:۵۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


آمریکایی ها نمی خواهند دولت و نظام ما قدرتمند باشد

وزیر دفاع تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود از همه ابزارهای در اختیار بر مبنای منافع ملی خود اقدام خواهد کرد.
۲۲:۵۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


آمریکایی ها نمی خواهند دولت و نظام ما قدرتمند باشد

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author