آقا معلم و صمد بِبَر نیستند؛/ پیکان 1 – صبا 1؛ بازی پنالتی‌ها مساوی شد

آقا معلم و صمد بِبَر نیستند؛/ پیکان 1 – صبا 1؛ بازی پنالتی‌ها مساوی شد
صبا و پیکان با هر یک با پنالتی توسط مرتضی آقاخان و رضا عنایتی به گل رسیدند و صاحب دومین امتیاز فصل شدند.

آقا معلم و صمد بِبَر نیستند؛/ پیکان 1 – صبا 1؛ بازی پنالتی‌ها مساوی شد

صبا و پیکان با هر یک با پنالتی توسط مرتضی آقاخان و رضا عنایتی به گل رسیدند و صاحب دومین امتیاز فصل شدند.
آقا معلم و صمد بِبَر نیستند؛/ پیکان 1 – صبا 1؛ بازی پنالتی‌ها مساوی شد

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author