آقای رحمتی لطفا فقط دروازه بانی ات را بکن

آقای رحمتی لطفا فقط دروازه بانی ات را بکن
استقلال فصل بدی را پشت سر گذاشت تا تنها چهره محبوب این سال هایش هم زیر سئوال برود.

آقای رحمتی لطفا فقط دروازه بانی ات را بکن

استقلال فصل بدی را پشت سر گذاشت تا تنها چهره محبوب این سال هایش هم زیر سئوال برود.
آقای رحمتی لطفا فقط دروازه بانی ات را بکن

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author