آشنایی با جراح انگلیسی فوق ستاره ولزی/ چه کسی بیل را جراحی خواهد کرد؟

آشنایی با جراح انگلیسی فوق ستاره ولزی/ چه کسی بیل را جراحی خواهد کرد؟
گرت بیل به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا در بازی مقابل اسپورتینگ لیسبون، هفته آینده در لندن مورد جراحی قرار خواهد گرفت.

آشنایی با جراح انگلیسی فوق ستاره ولزی/ چه کسی بیل را جراحی خواهد کرد؟

گرت بیل به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا در بازی مقابل اسپورتینگ لیسبون، هفته آینده در لندن مورد جراحی قرار خواهد گرفت.
آشنایی با جراح انگلیسی فوق ستاره ولزی/ چه کسی بیل را جراحی خواهد کرد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author