آسیابری از رسیدن به فینال بازماند

آسیابری از رسیدن به فینال بازماند
نماینده وزن منهای 75 کیلوگرم در نیمه نهایی مغلوب شد و از رسیدن به فینال بازماند.

آسیابری از رسیدن به فینال بازماند

نماینده وزن منهای 75 کیلوگرم در نیمه نهایی مغلوب شد و از رسیدن به فینال بازماند.
آسیابری از رسیدن به فینال بازماند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author