آزمایش دوپینگ ۱۱ وزنه بردار دیگر مثبت شد

آزمایش دوپینگ ۱۱ وزنه بردار دیگر مثبت شد
آزمایش دوپینگ ۱۱ وزنه بردار در المپیک ۲۰۱۲ لندن مثبت شد.
۱۷:۲۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


آزمایش دوپینگ ۱۱ وزنه بردار دیگر مثبت شد

آزمایش دوپینگ ۱۱ وزنه بردار در المپیک ۲۰۱۲ لندن مثبت شد.
۱۷:۲۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


آزمایش دوپینگ ۱۱ وزنه بردار دیگر مثبت شد

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author