آزادی پر شد(عکس)

آزادی پر شد(عکس)
استادیوم آزادی ساعتی پیش از شروع دیدار برابر قطر پر شد.

آزادی پر شد(عکس)

استادیوم آزادی ساعتی پیش از شروع دیدار برابر قطر پر شد.
آزادی پر شد(عکس)

label, , , , , , , , , ,

About the author