آرسن ونگر و تحسین خشم الیویه ژیرو

آرسن ونگر و تحسین خشم الیویه ژیرو
آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال، خشم و عصبانیت الیویه ژیرو در زمان ورود به زمین را تحسین کرد.

آرسن ونگر و تحسین خشم الیویه ژیرو

آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال، خشم و عصبانیت الیویه ژیرو در زمان ورود به زمین را تحسین کرد.
آرسن ونگر و تحسین خشم الیویه ژیرو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author