آخرین «یاکوزا» دستگیر شد

آخرین «یاکوزا» دستگیر شد
آخرین متهم درگیری منجر به قتل به وسیله اراذل و اوباش یاکوزا در کشور ژاپن، در ایران دستگیر شد.
۱۲:۳۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


آخرین «یاکوزا» دستگیر شد

آخرین متهم درگیری منجر به قتل به وسیله اراذل و اوباش یاکوزا در کشور ژاپن، در ایران دستگیر شد.
۱۲:۳۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


آخرین «یاکوزا» دستگیر شد

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author