آخرین وضعیت مصدومیت امید عالیشاه

آخرین وضعیت مصدومیت امید عالیشاه
امید عالیشاه در دقیقه ٣٠ دیدار تدارکاتى برابر پرسپولیس قائمشهر دچار آسیب دیدگى شد.

آخرین وضعیت مصدومیت امید عالیشاه

امید عالیشاه در دقیقه ٣٠ دیدار تدارکاتى برابر پرسپولیس قائمشهر دچار آسیب دیدگى شد.
آخرین وضعیت مصدومیت امید عالیشاه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author