آخرین وضعیت عالیشاه به روایت تصویر

آخرین وضعیت عالیشاه به روایت تصویر
امید عالیشاه هافبک ریزنقش پرسپولیس مجبور شد مچ دستش را گچ بگیرد.

آخرین وضعیت عالیشاه به روایت تصویر

امید عالیشاه هافبک ریزنقش پرسپولیس مجبور شد مچ دستش را گچ بگیرد.
آخرین وضعیت عالیشاه به روایت تصویر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author