آخرین اخبار از تیراندازی مرگبار در تگزاس

آخرین اخبار از تیراندازی مرگبار در تگزاس
ایالت تگزاس امریکا امروز شاهد هفت تیر کشی خونباری در شهر آستین بود.
۱۳:۰۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


آخرین اخبار از تیراندازی مرگبار در تگزاس

ایالت تگزاس امریکا امروز شاهد هفت تیر کشی خونباری در شهر آستین بود.
۱۳:۰۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


آخرین اخبار از تیراندازی مرگبار در تگزاس

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author