5 تغییر برای خروج از بحران/ مورینیو و اشتباهاتی که باید اصلاح شود

5 تغییر برای خروج از بحران/ مورینیو و اشتباهاتی که باید اصلاح شود
سه شکست طی هشت روز، شروع عالی مورینیو در منچستر را تحت تاثیر قرار داد. حالا چه مشکل رونی باشد، چه پوگبا یا خط میانی و دفاعی، ژوزه باید سریعتر راه حلی پیدا کند.

5 تغییر برای خروج از بحران/ مورینیو و اشتباهاتی که باید اصلاح شود

سه شکست طی هشت روز، شروع عالی مورینیو در منچستر را تحت تاثیر قرار داد. حالا چه مشکل رونی باشد، چه پوگبا یا خط میانی و دفاعی، ژوزه باید سریعتر راه حلی پیدا کند.
5 تغییر برای خروج از بحران/ مورینیو و اشتباهاتی که باید اصلاح شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author