30 سال بعد از آن روز تاریخی/ یونایتد چگونه جای خالی فرگی را پر می‌کند؟

30 سال بعد از آن روز تاریخی/ یونایتد چگونه جای خالی فرگی را پر می‌کند؟
هنوز و بعد از چندین سال جدایی نیز در جای جای اولدترافورد، رنگ و بوی فلسفه فرگوسن به وضوح دیده می شود.

30 سال بعد از آن روز تاریخی/ یونایتد چگونه جای خالی فرگی را پر می‌کند؟

هنوز و بعد از چندین سال جدایی نیز در جای جای اولدترافورد، رنگ و بوی فلسفه فرگوسن به وضوح دیده می شود.
30 سال بعد از آن روز تاریخی/ یونایتد چگونه جای خالی فرگی را پر می‌کند؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author