نمایش عاشورایی “یک شاخه گل سرخ”

نمایش عاشورایی “یک شاخه گل سرخ”
نمایش عاشورایی “یک شاخه گل سرخ” در تماشاخانه حوزه هنری به روی صحنه رفته است. این نمایش به زبانی شیوا و در داستانی امروزی، صفات ناپسند تزویر و ریا را به نقد می‌ کشد.
۱۵:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۲ تیر


نمایش عاشورایی “یک شاخه گل سرخ”

نمایش عاشورایی “یک شاخه گل سرخ” در تماشاخانه حوزه هنری به روی صحنه رفته است. این نمایش به زبانی شیوا و در داستانی امروزی، صفات ناپسند تزویر و ریا را به نقد می‌ کشد.
۱۵:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۲ تیر


نمایش عاشورایی “یک شاخه گل سرخ”

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author