آموزش “پدرکشی” به نوجوانان درنده خویِ

آموزش “پدرکشی” به نوجوانان درنده خویِ
گروه تروریستی داعش با شستشوی مغزی نوجوانان، آنها را وادار به دشمنی با پدرانشان می‌کند.
۲۰:۳۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


آموزش “پدرکشی” به نوجوانان درنده خویِ

گروه تروریستی داعش با شستشوی مغزی نوجوانان، آنها را وادار به دشمنی با پدرانشان می‌کند.
۲۰:۳۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


آموزش “پدرکشی” به نوجوانان درنده خویِ

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author