گزارش:/ کورتوا، سوژه تمسخر رئال مادرید از سوی “سان”

گزارش:/ کورتوا، سوژه تمسخر رئال مادرید از سوی “سان”
نشریه جنجالی سان انگلیس، در شماره امروز خود مطلبی منتشر کرده که طی آن، مدیران رئال را به باد تمسخر گرفته است.

گزارش:/ کورتوا، سوژه تمسخر رئال مادرید از سوی “سان”

نشریه جنجالی سان انگلیس، در شماره امروز خود مطلبی منتشر کرده که طی آن، مدیران رئال را به باد تمسخر گرفته است.
گزارش:/ کورتوا، سوژه تمسخر رئال مادرید از سوی “سان”

label, , , , , , , , , , , ,

About the author