وقتی یک “جیمی جامپ”تمرین پرسپولیس را به هم ریخت!

وقتی یک “جیمی جامپ”تمرین پرسپولیس را به هم ریخت!
تمرین امروز پرسپولیسی ها تحت تاثیر ورود یکی از هواداران به داخل زمین بود.

وقتی یک “جیمی جامپ”تمرین پرسپولیس را به هم ریخت!

تمرین امروز پرسپولیسی ها تحت تاثیر ورود یکی از هواداران به داخل زمین بود.
وقتی یک “جیمی جامپ”تمرین پرسپولیس را به هم ریخت!

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author