“اعتماد مردم به پلیس را باید حفظ کنیم”

“اعتماد مردم به پلیس را باید حفظ کنیم”
فرمانده نیروی انتظامی، با اشاره به اینکه رضایت مردم نتیجه مطلوب کارهای ناجاست گفت: امروز اعتماد مردم به پلیس یک سرمایه بسیار مفید است که ما باید آن را حفظ کنیم و ارتقاء ببخشیم.
۱۲:۰۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


“اعتماد مردم به پلیس را باید حفظ کنیم”

فرمانده نیروی انتظامی، با اشاره به اینکه رضایت مردم نتیجه مطلوب کارهای ناجاست گفت: امروز اعتماد مردم به پلیس یک سرمایه بسیار مفید است که ما باید آن را حفظ کنیم و ارتقاء ببخشیم.
۱۲:۰۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


“اعتماد مردم به پلیس را باید حفظ کنیم”

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author