۲۰۰ هزار آواره از انگلیس اخراج شدند

۲۰۰ هزار آواره از انگلیس اخراج شدند
وزیر خارجه انگلیس گفت این کشور دویست هزار نفر از آوارگان را به اجبار به کشورهایشان بازگردانده است.
۱۵:۰۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


۲۰۰ هزار آواره از انگلیس اخراج شدند

وزیر خارجه انگلیس گفت این کشور دویست هزار نفر از آوارگان را به اجبار به کشورهایشان بازگردانده است.
۱۵:۰۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


۲۰۰ هزار آواره از انگلیس اخراج شدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author