یوهان کرویف؛تیتر یک جاودانه (عکس)

یوهان کرویف؛تیتر یک جاودانه (عکس)
خبر درگذشت یوهان کرویف، اسطوره فوتبال هلند، تیتر یک بیشتر روزنامه های ورزشی امروز اروپا بود.

یوهان کرویف؛تیتر یک جاودانه (عکس)

خبر درگذشت یوهان کرویف، اسطوره فوتبال هلند، تیتر یک بیشتر روزنامه های ورزشی امروز اروپا بود.
یوهان کرویف؛تیتر یک جاودانه (عکس)

گوشی

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author