یادداشت حمیدرضا صدر برای خداحافظی جرارد/ استیون جرارد: تاریخ تو را به کدام سو خواهد برد؟

یادداشت حمیدرضا صدر برای خداحافظی جرارد/ استیون جرارد: تاریخ تو را به کدام سو خواهد برد؟
با خداحافظی استیون جرارد از فوتبال، یکی دیگر از ستاره های نسل طلایی فوتبال انگلیس را هم دیگر در میادین نخواهیم دید.

یادداشت حمیدرضا صدر برای خداحافظی جرارد/ استیون جرارد: تاریخ تو را به کدام سو خواهد برد؟

با خداحافظی استیون جرارد از فوتبال، یکی دیگر از ستاره های نسل طلایی فوتبال انگلیس را هم دیگر در میادین نخواهیم دید.
یادداشت حمیدرضا صدر برای خداحافظی جرارد/ استیون جرارد: تاریخ تو را به کدام سو خواهد برد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author