گلایه‌های نیشدار مردی که همیشه می‌خندید از دشمنان داخلی!

گلایه‌های نیشدار مردی که همیشه می‌خندید از دشمنان داخلی!
علی کفاشیان می‌گوید انتخابات نماینده هیات رئیسه فیفا در آسیا دیگر یک انتصابات است.

گلایه‌های نیشدار مردی که همیشه می‌خندید از دشمنان داخلی!

علی کفاشیان می‌گوید انتخابات نماینده هیات رئیسه فیفا در آسیا دیگر یک انتصابات است.
گلایه‌های نیشدار مردی که همیشه می‌خندید از دشمنان داخلی!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author