گزارش:/ زیدان و استفاده از 12 ترکیب دفاعی مختلف!

گزارش:/ زیدان و استفاده از 12 ترکیب دفاعی مختلف!
مصدومیت ها و گاه محرومیت انضباطی بازیکنان باعث شده تا زین الدین زیدان( سرمربی رئال) نتواند یک ترکیب دفاعی را در چند هفته متوالی به میدان بفرستد.

گزارش:/ زیدان و استفاده از 12 ترکیب دفاعی مختلف!

مصدومیت ها و گاه محرومیت انضباطی بازیکنان باعث شده تا زین الدین زیدان( سرمربی رئال) نتواند یک ترکیب دفاعی را در چند هفته متوالی به میدان بفرستد.
گزارش:/ زیدان و استفاده از 12 ترکیب دفاعی مختلف!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author