گزارش تمرین پرسپولیس در عمان

گزارش تمرین پرسپولیس در عمان
پرسپولیسى ها بعد از برد روحیه بخش در بازى روز گذشته برابر العوروبا، تمرین امروز خود را در نوبت صبح برگزار کردند.

گزارش تمرین پرسپولیس در عمان

پرسپولیسى ها بعد از برد روحیه بخش در بازى روز گذشته برابر العوروبا، تمرین امروز خود را در نوبت صبح برگزار کردند.
گزارش تمرین پرسپولیس در عمان

سایت استخدامی

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author