گزارش تصویری از تمرین یکشنبه تیم ملی

گزارش تصویری از تمرین یکشنبه تیم ملی
بازیکنان تیم ملی امروز در زمین تمرین صنعت نفت به تمرین پرداختند

گزارش تصویری از تمرین یکشنبه تیم ملی

بازیکنان تیم ملی امروز در زمین تمرین صنعت نفت به تمرین پرداختند
گزارش تصویری از تمرین یکشنبه تیم ملی

علم و فناوری

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author