گرت بیل مورد حمله باندهای مواد مخدر قرار گرفت

گرت بیل مورد حمله باندهای مواد مخدر قرار گرفت
بعد از بروز چند آتش سوزی در برابر منزل نامزد گرت بیل، پلیس مسلح اسپانیا در برابر خانه وی مستقر شدند.

گرت بیل مورد حمله باندهای مواد مخدر قرار گرفت

بعد از بروز چند آتش سوزی در برابر منزل نامزد گرت بیل، پلیس مسلح اسپانیا در برابر خانه وی مستقر شدند.
گرت بیل مورد حمله باندهای مواد مخدر قرار گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author