گابیگل:/ اینتر بزرگترین باشگاه ایتالیاست

گابیگل:/ اینتر بزرگترین باشگاه ایتالیاست
گابیگل، ستاره جدید اینتر، معتقد است که این باشگاه، بزرگترین باشگاه ایتالیاست و ادعا کرد که برای پیوستن به این نرآتزوری، پیشنهاد سایر باشگاه ها را کرد.

گابیگل:/ اینتر بزرگترین باشگاه ایتالیاست

گابیگل، ستاره جدید اینتر، معتقد است که این باشگاه، بزرگترین باشگاه ایتالیاست و ادعا کرد که برای پیوستن به این نرآتزوری، پیشنهاد سایر باشگاه ها را کرد.
گابیگل:/ اینتر بزرگترین باشگاه ایتالیاست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author