کی‌روش با کسی رودربایستی ندارد، حتی آندو

کی‌روش با کسی رودربایستی ندارد، حتی آندو
آندرانیک تیموریان سال‌های درخشانی در فوتبال ایران داشته است.

کی‌روش با کسی رودربایستی ندارد، حتی آندو

آندرانیک تیموریان سال‌های درخشانی در فوتبال ایران داشته است.
کی‌روش با کسی رودربایستی ندارد، حتی آندو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author