کیانوش رستمی پس از شکستن رکورد جهان چه گفت؟

کیانوش رستمی پس از شکستن رکورد جهان چه گفت؟
رستمی موفق شده رکورد دو ضرب جهان در دسته 85 کیلوگرم را دو کیلوگرم ارتقا بدهد.

کیانوش رستمی پس از شکستن رکورد جهان چه گفت؟

رستمی موفق شده رکورد دو ضرب جهان در دسته 85 کیلوگرم را دو کیلوگرم ارتقا بدهد.
کیانوش رستمی پس از شکستن رکورد جهان چه گفت؟

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author