کیانوش رستمی رکورد دوضرب و مجموع وزنه برداری جهان را شکست

کیانوش رستمی رکورد دوضرب و مجموع وزنه برداری جهان را شکست
کیانوش رستمی در مسابقات جام فجر 2 کیلوگرم رکورد دوضرب و یک کیلوگرم رکورد مجموع جهان را ارتقا داد و برای حریفان خود در المپیک خط و نشان کشید.

کیانوش رستمی رکورد دوضرب و مجموع وزنه برداری جهان را شکست

کیانوش رستمی در مسابقات جام فجر 2 کیلوگرم رکورد دوضرب و یک کیلوگرم رکورد مجموع جهان را ارتقا داد و برای حریفان خود در المپیک خط و نشان کشید.
کیانوش رستمی رکورد دوضرب و مجموع وزنه برداری جهان را شکست

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author