کیانوش رستمی رکورد دوضرب جهان را شکست

کیانوش رستمی رکورد دوضرب جهان را شکست
کیانوش رستمی توانست رکورد دو ضرب جهان را بشکند، البته به طور غیر رسمی.

کیانوش رستمی رکورد دوضرب جهان را شکست

کیانوش رستمی توانست رکورد دو ضرب جهان را بشکند، البته به طور غیر رسمی.
کیانوش رستمی رکورد دوضرب جهان را شکست

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author